Gelir artırıcı çalışma nedir?

Gelir Artırıcı Çalışma” ciddi bir ” veri madenciliği “ çalışmasıdır.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında; İlan/Reklam, Çevre/Temizlik, İşgaliye Vergisi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve 3572 sayılı Yasa kapsamında İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı yönünden mevzuata uygun olarak rasyonel şekilde olası Vergi Kaçakların ; Tespit Edilmesi, Veri Tabanı Oluşturulması bu Vergi Kaçaklarının Tahakkuk ve Tahsilat işlemidir.

Gelir Artırıcı Çalışmalar ile amaçlananlar; belediyelerdeki mevcut bilgiler ile dış kurumlardan alınacak bilgileri karşılaştırmak ve yapılan saha çalışmaları sonucunda vergi gelirlerini artırmak, vergide adaleti sağlamak, bilgi envanterini düzenleyerek ilçenin taşınmaz envanterini oluşturmak ve emlak beyan dönemlerine hazırlık yapmaktır. Bu amaçlar belediyenin gelirlerini artırmayı hedefler.

 • Kent Bilgi Sistemlerinin Oluşturulması
 • Gelir Kayıplarının Önlenmesi
 • Sürekli Güncellik

Gelir Artırıcı Çalışma Ne Sağlar ?

Gelir Artırıcı Çalışmalar (GAÇ), belediyelerin maddi kaynaklarının artmasını ve kaliteli hizmet üretmelerini sağlayacak bir projedir. Proje ile belediyelerin entegre bilgi sistemleri kurmaları sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra oluşturulan veri tabanı ile belediyelerin varolan bilgilerini kullanmaları, kontrol etmeleri ve kıyaslama yapmalarını sağlayacak bir sistem oluşturulmaktadır.

Gelir Artırıcı Çalışmalar ile amaçlananlar; belediyelerdeki mevcut bilgiler ile dış kurumlardan alınacak bilgileri karşılaştırmak ve yapılan saha çalışmaları sonucunda vergi gelirlerini artırmak, vergide adaleti sağlamak, bilgi envanterini düzenleyerek ilçenin taşınmaz envanterini oluşturmak ve emlak beyan dönemlerine hazırlık yapmaktır. Bu amaçlar belediyenin gelirlerini artırmayı hedefler.

Gelir Artırıcı Çalışmalarda bütün taşınmazlar ve bağımsız birimler (Konut ve işyerleri yani her bir daire) kayıt altına alınır ve Malik/Kiracı eşlemesi yapılır. Bu verilerin UAVT ve KPS ile entegre edilmesi ile birlikte güncel ve yaşayan bir veri tabanı elde edilmiş olacaktır.

Gelir Artırıcı Çalışma Türleri

Uygulanan iki farklı Gelir Artırıcı Çalışma yöntemi vardır. Bunlar;

 • Aktif GAÇ Uygulaması;

Sahadan verilerin toplandığı, Tapu ve UAVT veri kümelerinin eşleştirildiği ve verilerin analiz edildiği Eleman yoğun bir uygulamadır.

Kurumlara bir kere yapılması şiddetle tavsiye edilen bu uygulama, KBS uygulamalarının devreye alındığı ve Saha çalışması ile ABS’nin (Adres Bilgi Sistemi) oluşturulduğu kurulum aşamasında yapılması önerilmektedir. Bu şekilde hem maliyet düşürülmüş hem de vatandaşın rahatsız edilmesi minimize edilmiş olacaktır.

Bu uygulama ile kayıt altına alınan kaçakların takip eden yıllarda ödeyecekleri vergiler bu hesaba dahil edilmemiştir. Buradaki raporlar GAÇ uygulamasının sona erdiği tarihte elde edilen gelirleri yansıtmaktadır. Ayrıca tespit edilen kaçakların ne süre ile geriye dönük gecikme cezası oluşturulacağı da yine idarenin tavrı ile alakalıdır.

Ancak işyerlerine yönelik Ruhsat ve İzin kontrollerinde mevcut mevzuatın karışıklığı nedeniyle kimi uygulamalarda istenen sonuç alınamamaktadır. Buradaki en önemli sebep yetki kargaşası ve iskanı olmayan yerlere ruhsat verilme sorunudur.

Genellikle bir yılı aşmayan Aktif GAÇ uygulamaları ile hem gelir kaçakları tespit edilmiş, kayıt altına alınmış olacak hem de vergi de adalet sağlanacaktır. Özellikle Harcamalara katılım uygulaması güncel ve doğru Emlak verisi gerektirmektedir. Her eksik Emlak beyanı o bina için oluşacak katılım payının adaletsiz bir şekilde beyan veren mükelleflere dağıtılmasına neden olacaktır.

Aktif GAÇ uygulamasında tespitler iki temel üzerine yapılır;

 • a) Nicelik kaçakları; Hiçbir şekilde Belediye veri tabanında kaydı olmayanlardır. Yani “kaçak” olarak adlandırdığımız bu tür işlemlerde idarenin izin vermesi durumunda Res’en işlem yapılmaktadır. Eğer izin verilmez ise kaçakların listesi ve detaylı bilgileri idareye günlük olarak verilmekte, gerekli işlemler idare tarafından yapılmaktadır.
 • b) Nitelik Kaçakları; İşlem kayıtları mevcut ancak bilgileri doğru olmayan beyan, sözleşme, ruhsat, izinlerdir. Bu türden kaçaklar dikkatle takip edilirse elde edilecek gelir toplam gelirin % 40 kadar artmaktadır. Özellikler alan, yıl, cins, asansör, ısınma şekli verileri gibi vergi veya harcı oluşturmada dikkate alınan parametreler dikkate alınmaktadır.
 • Pasif GAÇ Uygulaması;

 Kentbel’in sahip olduğu bilgi birikiminin ürünlerine ve projelerine yansıtılmasıyla oluşan, sahaya çıkmadan kurum içerisinde kullanıcıların günlük işlemlerini yaparken çalışan algoritmaların sonucunda oluşan yönlendirme ve uyarılarla elde edilen gelirdir.

Pasif GAÇ uygulaması için Belediyenin vatandaşa yönelik işlem yapma şekli ve organizasyonu değişmeli ve iş yapma süreçleri kontrol altına alınmalıdır. Sağlıklı bir Adres kümesi üzerinde çalışan ve UAVT, KPS entegrasyonu sağlanmış olması elde edilecek geliri artıracaktır. Belediye’nin mevcut KBS uygulamasını kullanarak hem Vatandaş İlişkilerini kontrol altına almış, profesyonelleştirmiş olacaktır ham de ciddi anlamda saha çalışması yapmada gelir artışı elde edebileceksiniz.

Gelir artırıcı çalışma sonucunda;

 • Güncel Taşınmaz verisi,
 • Güncel işyeri verisi,
 • Eşlenmiş ve güncel Halihazır harita verisi,
 • Taşınmaz – Beyan/Bildirim/Sözleşme – Malik – Kiracı eşlemesi,
 • Taşınmaz – Ruhsat/İzin – Malik – Kiracı eşlemesi Potansiyel kaçak listesi,

Tematik Analizler

 • İktisadi analizler; Nerede hangi iş kolu yaygın,
 • Ruhsatlı/Ruhsatsız İşyerleri Beyan yoğunluğu,
 • Beyanı olmayanlar Emlak/ÇTV/İlan&Reklam/Su mükelleflik dağılımı,
 • Tahakuk / Tahsilat yoğunluğu,

Kurumunuz % 15 – 40 oranları arası vergi getirisi sağlanabilir. 

Tespit Edilen Hatalar

Ada Parsel İle İlgili Hatalar

 • Birden çok parsel üzerinde tek bina
 • Parselde bina tanımlanmamış
 • Parselde tapu kaydı mevcut değil
 • Parsel için adres kayıtlı değil
 • Parsel için adres tanımlı değil
 • Maliki belli olmayan kayıt
 • Parseldeki tapu kayıtları hatalı

Bina İle İlgili Hatalar

 • Binada taşınmaz hatası
 • Bina için adres tanımlı değil
 • Binada numarataj hatası
 • Binanın tanımlı emlak beyanı yok
 • Binanın ortak kullanım alanı dahil edilmemiş
 • Binanın tanımlı tapu kaydı yok
 • Maliye hazinesi vergiden muaf
 • Hatalı sokak rayiç verilmiş
 • Kamuya ait bina

 

Tapu ile İlgili Hatalar

 • Kadastral tespit kişileri meçhul
 • Tapuda hisse oranı hatası
 • Tapuda isim hatası
 • Yeni malik sahibi 2006 dan muaf
 • Eksik beyan hatası
 • Birden çok tapu için tek beyan verilmiş
 • Vergiden muaf
 • Gecekondu işgalcisi

ÇTV Vergisi İle İlgili Hatalar

 • ÇTV beyanı kaydı yok
 • ÇTV beyan sınıfı hatalı verilmiş
 • ÇTV vergisi mükerrer kayıt var
 • ÇTV vergisi eksik beyan verilmiş
 • Vergiden muaf
 • Kamuya ait bağımsız
 • Adres değişiliği tekrar beyan alınması gerekiyor
 • Birden çok bağımsız tek bağımsız beyanı verilmiş

Ruhsat İle İlgili Hatalar

 • İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı yok
 • Ruhsat eksik metre kare üzerinden alınmış
 • Ruhsat iştigal konusu hatalı
 • Adres değişikliği yapılmış
 • Ünvan değişiliği yapılmış
 • Tatil Ruhsatı alınmamış
 • Ruhsat süresi geçmiş olan kayıtlar

İlan / Reklam İle İlgili Hatalar

 • İlan / Reklam beyanı kaydı yok
 • İlan / Reklam vergisi mükerrer kayıt var
 • İlan / Reklam vergisi eksik beyan verilmiş
 • Adres değişiliği tekrar beyan alınması gerekiyor
 • Birden çok bağımsız tek bağımsız beyanı verilmiş

Emlak Beyanı ile İlgili Hatalar

 • Fazla Beyan
 • Değişilik Beyanı
 • Taşınmaz verilmeyen beyan
 • Ada-Parsel yanlış
 • Mükkellef başlangıç tarihi hatalı
 • Arsa Alanı Yanlış
 • Cilt Sayfa Yanlış
 • Hisse-Arsa Pay/Payda yanlış
 • Cilt-sayfa yanlış
 • TC Kimlik bilgileri yok
 • İletişim bilgileri yok
 • Taşınmaz no yok
 • İski abonesi tapuda yok
 • Mükerrer beyan
 • Bina beyanı arsaya çevrilecek
 • Arsa beyanı binaya çevrilecek
 • Mesken beyanı işyerine çevrilecek
 • İşyeri beyanı meskene çevrilecek
 • Emekli vergiden muaf
 • Sonuçlandıralamayan beyan
 • Bağımsız hatalı sokakta ilişkilendirilmiş